PL EN RU

Wszystko, czego potrzebujecie do topienia szkła.

Informacja o podziale


Zarząd spółki Techglass Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117034, NIP: 6770024063, REGON: 008398893, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (dalej: „Spółka” lub „Spółka Dzielona”) udostępnia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 535 § 3 zd. 2 KSH Plan Podziału Spółki z dnia 30 października 2023 roku.

Planowany podział Spółki Dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez przeniesienie części składników majątku Spółki, obejmującej część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej funkcjonującej jako Dział Nieruchomości Spółki Dzielonej w zamian za udziały, które w nowo zawiązanej spółce zostaną przyznane dotychczasowym Wspólnikom Spółki Dzielonej proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Spółce Dzielonej.

Plan podziału znajduje się w poniższym linku:

Plan podziału spółki


TECHGLASS Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Starego 124
30-198 Kraków

tel./fax: + 48 12 637 58 62
tel.: +48 12 636 23 49
tel.: +48 12 636 73 33

office@techglass.pl